De Palms
De Prakkehof
Oogstfeest 2018
Lagere school Meppen ca. 1905
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Fietsknooppunt 69
Carbid schieten oudejaarsdag
Mepperveld mei 2017

Discussieavonden ‘Coevorden Bezuinigt’ op 18 en 20 juni
Inwoners van de gemeente Coevorden zijn op 18 en 20 juni welkom in Dalen of
Gees tijdens één van de discussieavonden over de bezuinigingen die de gemeente
Coevorden organiseert. De avonden vallen in de laatste week van ‘Coevorden
Bezuinigt’, de maatschappelijke takendiscussie van de gemeenteraad met
inwoners. Tijdens deze avonden bespreken we de ideeën die op
www.coevorden.nl/bezuinigt werden ingediend. In groepen gaan inwoners vier
tot vijf ideeën verder uitwerken. Hoe kan het aangepakt worden? Welke rol is er
voor de gemeente, inwoners of het bedrijfsleven? En wat is de impact?
Inwoners werken ideeën uit
De avond begint centraal. De raad komt aan het woord over Coevorden Bezuinigt. Hoe
hebben zij het ervaren en hoe kijken ze tegen de voorlopige resultaten aan? Daarna gaan
inwoners in groepen uiteen. Onder leiding van een raadslid gaan ze vier tot vijf ideeën
verder uitwerken. Hoe kan het in de praktijk worden uitgevoerd? Wat is daarvoor nodig?
Wie moet wat doen? En wat zijn de merkbare gevolgen voor inwoners, het bedrijfsleven en
de gemeente? Zijn deze gevolgen gewenst? Wegen ze op tegen de besparing die het kan
opleveren? Aan het einde van de avond kunnen de groepen elkaars ideeën bekijken en
beoordelen en geven raadsleden hun eerste reacties.
Thema’s
Tijdens de discussieavonden richten we ons op vijf taakvelden. Op deze thema’s werd door
inwoners het meest ‘bezuinigd’ en vonden de meeste discussies plaats. Het gaat om
Burgerzaken en bestuur, Sociale zaken en werkgelegenheid, Openbare ruimte, Ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting en Cultuur, sport en recreatie. Ook wordt een verdeling
gemaakt in het soort ideeën. Er zijn ideeën om taken niet, minder goed of minder intensief
uit te voeren, ideeën om taken op een efficiëntere manier uit te voeren en ideeën om juist
meer inkomsten te genereren. Inwoners die zich opgeven voor de avonden ontvangen nog
meer informatie over de thema’s en de ideeën die besproken worden tijdens de avonden.
Waar en wanneer?
De discussieavonden op 18 en 20 juni beginnen om 19.30 uur. De eerste avond, op 18
juni, is in café-restaurant Cornelis in Dalen. De tweede avond op 20 juni is in caférestaurant
De Zwerfkei in Gees.
Aanmelden
Om praktische redenen is het goed om te weten hoeveel inwoners een avond willen
bezoeken. Daarom vragen wij u om uzelf op te geven. Dit kan via de website
www.coevorden.nl/bezuinigt of telefonisch via 14 0524.