Carbid schieten oudejaarsdag
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
Timmerwerkplaats Frensenhoes
De Palms
Oogstfeest 2018
De Prakkehof
Mepperveld mei 2017

Uitnodiging ledenvergadering “ De Lange Möpper”

Maandag 22 februari 2016 in uitspanning “De Mepperdennen”

                            Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

1.      Opening

2.      Mededelingen/ingekomen stukken

3.      Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 18 februari 2015 (reeds in uw bezit)

4.      Verslag kascommissie-leden: Diana Krabbe en Stieneke Lucassen

          (reserve lid: Harry Meussen)

5.      Financieel verslag 2015/begroting 2016

6.      Bestuursverkiezing:

-      Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:   Caroline de Widt

-      Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar:  Geert Nijhoving

       Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:

-            Jan Tienstra

-                     ?

          (tegenkandidaten kunnen een half uur voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk worden ingediend)

7.      Pauze

8.      Dorpsaangelegenheden:

a.         Aandachtspunten ingebracht door inwoners (onderhoud wegen, bospaden etc.)

b.         Schoonmaakactie 19 maart 2016

c.         Paasvuur

d.         Terugblik nieuwjaarsborrel d.d. 8 januari 2016

e.         In stand houden bibliotheek

f.          Glasvezel

g.         AED

9.      Rondvraag

10.  Ger Nobels vertelt over Duurzaam Balinge

Een duurzame wereld begint in Balinge. Zo luidt het motto van Duurzaam Balinge. Het Burgerinitiatief Duurzaam Balinge is gestart in 2006 toen verschillende bewoners zagen dat ze tegelijkerijd maar individueel bezig waren met verduurzaming van hun woning. In 2008 zijn er 2 werkgroepen opgericht. De werkgroep Energie richt zich op gezamenlijke inkoop en plaatsing van energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers. De werkgroep Onderhoud Houtsingels werkt aan het onderhoud van landschapselementen. Dat doet de werkgroep samen met natuurmonumenten.

11.  Sluiting

 

Graag tot ziens op de ledenvergadering,

Bert Bruinsma

Caroline de Widt

Richard van der Veldt

Joke Wencker

Susan Askes